Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti NaviData s.r.o.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na jakkékoliv služby, internetové stránky, a aplikace (dále jen „Služby“) poskytované naší společností.

Informace, které shromažďujeme

V souvislosti s poskytováním našich Služeb shromažďujeme různé typy informací a to včetně:

 • informací, které poskytujete přímo nám;
 • informací, které shromažďujeme o využívání našich Služeb;
 • informací, které získáme od třetích stran.

Pro řádné zpracování zakázek v celém jejich životním cyklu včetně realizace a následného zajištění provozu, jakožto i pro účely fakturace našich Služeb a řádné plnění zákonných povinností s tím souvisejících, shromažďujeme především tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo
 • IP adresu

Můžeme Vás rovněž požádat o samostatný souhlas se zpracováním dalších osobních informací potřebných pro realizaci příslušné Služby, pokud to bude pro danný účel nezbytné.

Použití a sdílení informací

Shromažďované informace používáme, mimo jiné, k následujícím účelům:

 • poskytování Služeb, které požadujete
 • monitorování jakým způsobem Služby používáte a my je na základě toho mohli dále zlepšovat
 • poskytování přizpůsobeného obsahu a reklamy na základě Vašeho samostatného souhlasu, pokud je Váš souhlas v konkrétním případě vyžadován

Váše informace můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 • Obchodní partneři – důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, které by se Vám mohly líbit, tam, kde jste nám poskytli Váš samostatný souhlas.
 • Poskytovatelé služeb/Zpracovatelé dat – společnosti, které poskytují služby naší společnosti nebo naším jménem
 • Vymáhání práva – když jsme k tomu vyzváni, nebo abychom ochránili naší společnost nebo ostatní naše uživatele

Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než je nezbytně nutné k plnění účelu, pro který byly shromážděny. To znamená, že jakmile nebudou osobní údaje vyžadovány, budou v našich systémech zničeny nebo smazány. Podnikáme příslušné kroky k tomu, abychom zajistili, že informace o Vás zpracováváme a uchováváme na základě následující logiky:

 • po dobu, po kterou jsou informace nezbytné pro to, abychom Vám poskytli službu
 • jak je vyžadováno zákonem, smlouvou nebo s ohledem na naše zákonné povinnosti
 • pouze po dobu, která je nezbytná pro účel, za jakým byly osobní údaje shromážděny, jsou zpracovávány nebo déle, pokud je to vyžadováno jakoukoliv smlouvu, příslušnými právními předpisy nebo pro statistické účely, za předpokladu přijetí vhodných ochranných opatření

Vaše osobní údaje uchováváme v zapezpečených systémech a zajištěných prostorech. Podnikáme všechna dostupná relevantní opatření abychom osobní údaje chránili před neoprávněnou manipulací nebo odcizením, v rámci efektivně vynaložených nákladů.

Vaše práva

Máte právo požadovat podrobnosti o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme, a požádat nás o opravu nepřesností v nich, vznést námitku nebo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, a požádat o předání těchto osobních údajů, nebo o jejich vymazání či přenos.

V souladu s právními předpisy můžeme odmítnout zpracovat požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí, ohrožují osobní údaje jiných uživatelů, jsou mimořádně nepraktické nebo pokud k nim přístup není jinak vyžadován právní předpisy. U některých požadavků, nebo opakujících se, můžeme jejich zpracování podmínit úhradou nákladů s jejich zpracováním vzniklých.

U požadavku na omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů si vyhrazujeme právo takovýto požadavek odmítnout, pokud bychom tímto krokem narušili naší schopnost plnit právní předpisy (například daňové), nebo tím narušili schopnost řádně chránit naše vlastní práva, majetek nebo bezpečnost s péčí řádného hospodáře.

Uplatnění Vašich práv

V případě požadavku na uplatnění Vašich práv v souvislosti s osobními údaji nás kontaktujte na jeden z následujících kontaktů:

 • Poštou: NaviData s.r.o.; Vranská 1017/9; 142 01 Praha 411
 • Elektronicky: dpo@navidata.cz